evama termforum

Hjälptexter

Internetplatsens uppbyggnad

Det finns en öppen startsida, varifrån man kan logga in till Evama termforum eller skriva meddelande till forumredaktionerna.

Behörighetsnivåer

 1. Superadministratör - administratör i alla forum, får skapa nytt forum
 2. Administratör - administrerar ett eller flera forum, behörigheten delas ut per forum, delar själv ut behörigheterna i sitt forum
 3. Författare - har läs- och skrivbehörighet som nivå 4 men får också skapa och ändra dokumenttext
 4. Läsa och skriva - får göra inlägg på forumsidorna, behörigheten delas ut per forum
 5. Läsa - har tillgång till allt i ett forum men får inte skriva inlägg, behörigheten delas ut per forum
 6. Registrerad användare - har registrerats men saknar rättigheter, kan vara vilande forummedlem, behörigheten delas ut per forum

En person kan vara administratör i ett forum och ha lägre behörighetsnivå i ett annat forum.

Datafält

Det finns 14 datafält. Avsikten är att särskilja rubriker, avsnittsnummer, termer, definitioner och förklaringar. Rubrikerna kan väljas fritt, men följande riktlinjer finns

 1. Numrering (avsnitt/kapitel, termnummer). Kan inte användas till annat, eftersom fältet används för sortering av artiklarna. Rubriken kan väljas fritt.
 2. Rubriker (kapitelöverskrift). Detta fält styr formattering av dokumentet, varför det inte bör användas till annat.
 3. Term. Den term som skall definieras. Bör inte användas till annat.
 4. Term, extra (t.ex. hämtad från annat språk). Kan användas till synonym term eller utländsk beteckning för samma begrepp.
 5. Begreppsdefinition. Bör syfta på fält 3.
 6. Begreppsdefinition, extra (t.ex. hämtad från annat språk). Bör syfta på fält 4.
 7. Förklaring. Kan användas fritt.
 8. Extra text 1. Kan användas fritt.
 9. Extra text 2. Kan användas fritt.
 10. Extra text 3. Kan användas fritt.
 11. Extra text 4. Kan användas fritt.
 12. Extra text 5. Kan användas fritt.
 13. Extra text 6. Kan användas fritt.
 14. Kommenterande text ("brödtext") utanför termlistorna. Bör inte användas till annat.

Regler för datafälten

 1. Numreringen skall göras med punkter. Kapitel numreras först, termer sedan. Eventuella underavsnitt mellannumreras. Siffran 0 representerar alltid en utgångspunkt, t.ex. första stycket i ett kapitel med brödtext före termerna. 1.0 kan alltså representera inledningstexten till kapitel 1, medan 1.1 är den första termen i kapitlet. Avgränsaren måste vara en punkt!
 2. Rubriken skall formuleras som rubrik, kan inte användas för löpande text.
 3. Termer utformas enligt gällande regler.
 4. Se 3!
 5. Definitioner utformas enligt sedvanlig syntax.
 6. Se 5!

Övriga fält används för löpande text.

Instruktioner moment för moment

Inloggning: Skriv in Din användaridentitet och det lösenord som Du fått av forumadministratören. Klicka på "Sänd data".  

Från de flesta sidor i samtliga forum kan man logga ut till ovanstående inloggningsbild.

Val av forum: Efter inloggning ser Du en lista över de forum Du är registrerad i. De fyra kolumnerna visar forumakronym, namn på forum, beskrivning av forum samt vilken behörighet Du har i varje forum. Du får också en varning för att använda backknappen i webbläsaren. Eftersom forumet är tillgängligt endast för behöriga som loggat in kontrolleras behörigheten vid varje sidbyte. Det gör att sidbyten åt fel håll (bakåt) utan att markerade länkar används förr eller senare medför att Du loggas ut. Slutligen finns en länk till nyhetsredovisning i den senaste versionen och åtminstone 10 versioner tillbaka.

Från denna bild

Till ett forum tar Du Dig genom att klicka på respektive akronym i vänstra spalten.
Du kan byta lösenord med länken nedtill.
Du kan återkomma till forumlistan utan att logga ut.

Byte av eget lösenord: Verifiera Din identitet med Ditt gamla lösenord. Skriv in ett nytt om minst 6 tecken (bokstäver och siffror blandade som Du vill) och upprepa det. Tryck "Registrera" för att behålla det nya lösenordet, "Radera" för att börja om på sidan eller "Avbryt" om Du ångrar Dig och inte vill byta lösenord.

Välkomstbild i forum

När Du kommer in i ett forum beror bilden på vilken behörighet Du har.

Registrerad användare utan behörighet: Du kan läsa och navigera i forum men inte skriva något. Du ser med färgkod när de senaste diskussionsinläggen har gjorts och kan klicka direkt från dem till respektive artikel.

Läsbehörighet samt läs- och skrivbehörighet: Välkomstsidan är densamma som för den passive användaren, men det går dessutom att skicka e-post till diskussionsgruppen.

Senaste inlägg: Dessa är ordnade i en eller flera spalter, uppifrån och ner, från vänster till höger, efter artiklarnas id-nummer. Det anges när senaste inlägg gjordes, och inlägget är dessutom färgmärkt beroende på hur gammalt det är. Klickas uppgiften om inlägg laddas artikelns diskussionssida.

Direktlänkar till artiklarna: I den vänstra listboxen kan varje artikel markeras. Vid ett klick på raden med artikeln laddas diskussionssidan för artikeln. Från och med version 1.1.0001 finns möjlighet att expandera och komprimera listan i listboxen. Tekniken gör det nödvändigt att alternativrutan Expandera/komprimera listan markeras. Ett klick på en rad som inleds med ett minustecken gör att alla listposter av lägre rang (längre högerställda) försvinner. Ett plustecken i början av posten visar att det finns dolda listrader som görs synliga med ett klick på raden. När alternativrutan markerats Gå till markerad artikel kommer ett klick på raden att länka direkt till den markerade artikeln. En teknisk svaghet gör att men inte kan länka direkt genom att klicka på en rad som redan är markerad. Listrutan svarar endast på förändring, dvs att en ny rad markeras. Inställningen i listrutan sparas för varje användare, så att den är densamma när man återkommer till forum nästa gång med ett enda undantag: om dokumentet redigeras av författare eller administratör kommer hela listan åter att visas. Orsaken är att redigeringen kan inkludera tillägg av nya artiklar och ändrade artikelnummer.
För den tekniskt intresserade: det klassiska katalogträdet kan användas på Internet men kräver att antingen bilden delas upp i ramar eller att sidan laddas om när trädet expanderas eller komprimeras. Internetsidor med ramar medför andra nackdelar, och Evama termforum har som politik att inte använda ramar. Om sidan behöver laddas om när katalogträdet ändras ökas laddningstiderna och arbetet förlångsammas, speciellt med modemkoppling till Internet. Därför har den beskrivna tekniken valts.

Övriga länkar från denna sida

Byt eget lösenord: Se ovan!
Till forumlistan: Återgår till översikten över tillgängliga forum. 
Gör ett allmänt debattinlägg: Utöver att de som har skrivbehörighet kan göra diskussionsinlägg artikel för artikel kan allmänna inlägg göras via denna länk (se vidare nedan).
Skicka e-post till gruppen: Medan man är inloggad i ett forum kan man sända e-post till övriga forumdeltagare med hjälp av forumets egen e-postkatalog. Se nedan.
Visa hela dokumentet: Länk till formaterad sida med hela det diskuterade dokumentet samlat för att ge en grov uppfattning om hur gruppens arbete fortskrider och närmar sig sin slutliga form.

Artikelsida

Varje artikel/term i dokumentet har sin egen diskussionssida. Från den kan man ta sig till övriga sidor med direktklick i en lista över sidorna precis som från menysidan. 

Läsbehörighet: Man kan inte göra diskussionsinlägg utan hänvisas i så fall att be forumadministratören ändra behörigheten.

Alla med läsbehörighet kan emellertid se tidigare gjorda inlägg:

Den som har läs- och skrivbehörighet kan göra ett diskussionsinlägg:

Så gör Du ett diskussionsinlägg

I rutan "Skriv Ditt nya inlägg skriver Du in texten. Om Du bara vill skicka text (vilket kommer att vara det vanligaste) klickar Du på "Skicka", varefter Din text dyker upp överst i rutan "Tidigare inlägg" längst ner på sidan, när den laddats om. Du kan inte ändra ett insänt inlägg. Däremot kan Du radera det helt innan Du skickar det genom att klicka "Radera".

Du har möjlighet att bifoga en fil till inlägget men bara en till varje inlägg. Vill Du sända in flera filer måste Du göra flera inlägg efter varandra. Nedanför textrutan finns en ruta för filnamn, och om Du klickar på knappen till höger om rutan ("Bläddra" eller i engelskspråkiga nätläsare "Browse") kan Du välja via datorns filsystem. I Ditt debattinlägg kommer det att dyka upp en extra rad nedanför din inmatade text med den insända filens namn länkmarkerad, och den som läser inlägget kan då få fram filen. Du kan undvika att visa filnamnet om Du fyller i rutan "Beskrivning av filen". Då kommer beskrivningen att vara länkmarkerad och visas nedanför inläggets text. Om det är en bild (endast .jpg och .gif accepteras) visas bilden under Ditt inlägg. Andra bilder (t.ex. .tif, .bmp) lagras som filer med länkmarkering. Du kan använda beskrivningsfältet till en bildtext.

Innan Du laddar upp filen måste Du kontrollera att den inte är större än vad som får plats på servern. Det syns ovanför knappen "Bläddra", där det står ett antal kbytes (i exemplet nedan finns 26643 kB, dvs mer än 25 MB). De flesta dokument är på några tiotal kB, men formatering kan göra dem mycket större än så, och bilder kan vara hundratals kB. En bitmappbild som täcker hela skärmen (.bmp) är mellan 1 och 2 MB (1000-2000 kB). Försöker Du ladda upp en fil som är för stor lagras den inte på servern, Du får ett meddelande om detta men får Ditt diskussionsinlägg lagrat. 

Vid uppladdning av en fil kan man inte använda samma namn som på en fil som laddats upp tidigare. Namnet måste ändras så att versionshanteringen framgår. Om det verkligen är samma fil fast i ny version, följ sedvanlig versionsnumrering men byt punkt i versionshanteringen mot understrykning, t.ex. fil2_2.txt.

Du kan också bifoga en internetlänk genom att skriva fullständig URL (t.ex. http://www.evama.se/termforum) i avsedd ruta. Du kan också skicka med en beskrivning eller ett namn på länken.

Övriga länkar från denna sida är desamma som från menysidan.

Allmänt debattinlägg: Görs på samma sätt som inlägg på artikelsidorna, fast filer kan inte bifogas.

E-post till gruppen

Alla som har minst läsbehörighet kan skicka e-post till hela forumgruppen. Administratören kan lägga upp särskilda postgrupper. Om dessa markeras behöver de enskilda mottagarna inte fyllas i.

Skicka brev så här

Markera de forumdeltagare som skall få brevet i listan "Registrerade forummedlemmar". För över dem till listan "Brevmottagare med knappen med pil höger. Om alla skall markeras använd dubbelpilen. Gör Du fel och vill ta bort en mottagare använd pil vänster. Dubbelpil vänster raderar alla mottagare så att Du kan börja om. Skriv in evenuell kopieadress ("Kopia till"). I stället för att markera varje mottagare kan Du markera en grupp i listan "Registrerade mottagargrupper", varvid den fördefinierade gruppen hamnar i listan "Brevmottagare". Den listan kan sedan redigeras. Skriv ämne för brevet och brevtext samt klicka på "Skicka". Du kan radera hela brevet och börja om genom att klicka på "Radera".

Skriv ut dokumentet på papper (gäller om Du har Word 2000 eller senare)

Från menysidan, en artikelsida eller sidan för allmänna inlägg väljer Du länken "visa hela dokumentet". En dialogruta kommer upp:

Markera de artiklar Du vill skriva ut. Du kan använda CTRL- och SHIFT-talngenterna på vanligt windowssätt för att markera flera rader eller en följd av rader. Vill Du skriva ut alla artiklar kryssmarkerer Du i stället rutan "Skriv ut alla artiklar". Klicka "Skriv ut". När bilden med hela dokumentet visar sig väljer Du "Arkiv - Spara som" och placerar dokumentet i Din egen dator där Du vill ha det. Avsluta sessionen med Termforum och starta Word 2000 eller XP. Från Word öppnar Du dokumentet, varvid Du skall välja att öppna "Alla dokument" eller "Websidor" för att hitta dokumentet. När det öppnats i Word sparar Du det genast som "Word-dokument" (.doc) eller "RTF-format" (.rtf), det som Du själv väljer. Sedan kan Du i Word ändra redigeringsläge till det Du är van vid, t.ex. sidvisning så att Du kan sidbryta dokumentet och fortsätta redigeringen.

 

 
Denna internetplats är utvecklad för Internet Explorer 4 och Netscape Navigator 4. Rapportera gärna eventuella fel till webmaster.

Förvaltning: EvamaData
Sidan uppdaterad 20 09-04-08 .  besökare på denna sida sedan 2001-10-20. E-post till webmaster.